Certifikace

Certifikace

Stanovení hodnot podle EN a DIN EN ISO

zertifikat2012-08-29-2_Fassadenfarbe

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

MIG-ESP® Energy Saving Paint
MIG-ESP® Energii spořící nátěrové hmoty

Předmětné výrobky patří do skupiny stavebních výrobků, pro které dosud nebyly vydané harmonizované technické specifikace.

Jedná se o stanovené výrobky, které byly vyrobeny a uvedeny na trh v členském státě Evropské unie, pro které dosud nebyly stanoveny technické požadavky jednotně právními předpisy na úrovni Evropské unie (tzv. neharmonizovaná sféra) jsou regulovány národními předpisy jednotlivých členských států. V České republice technické požadavky na tyto výrobky upravuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky jejich uvedení na trh a další distribuce jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, pak jsou dále v ČR upraveny zákonem č. 22/1997 Sb., který v ust. § 13b upravuje podmínky uplatnění technických požadavků na výrobky ve smyslu uvedeného zákona.

Podle nařízení (ES) 764/2008  platí zásada vzájemného uznávání, která vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropských společenství, a je jedním z prostředků zajišťujících volný pohyb zboží na vnitřním trhu. Podle této zásady nemůže členský stát na svém území zakázat prodej výrobků, které jsou v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jiném členském státě, i když byly vyrobeny podle jiných technických pravidel než těch, jež musí splňovat domácí výrobky. Jedinými výjimkami z této zásady jsou omezení, jež jsou odůvodněna některým z důvodů uvedených v článku 30 Smlouvy o založení Evropského společenství, nebo jinými naléhavými důvody obecného zájmu a jež jsou přiměřené ve vztahu ke sledovanému cíli.

V České republice prodej výrobku dále upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající předmětného výrobku při prodeji  výrobku musí zajistit, aby veškeré informace o výrobku, jeho vlastnostech, způsobu použití (aplikace) a bezpečnostní informace byly uvedeny v českém jazyce. Tyto veškeré požadované údaje formou etikety na výrobku, další průvodní dokumentace (např., technického listu) deklaruje výrobce a distributor v ČR pouze zajišťuje, aby výrobcem uváděné a deklarované údaje byly v českém jazyce.

Česká obchodní inspekce
inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha
Mgr. Lucie Šnajdrová
vedoucí oddělení technické kontroly
Štěpánská 15, 120 00 PRAHA 2

 Dne: 3.6.2014

  

SVĚTOVÝ PATENT

MIG-ESP


Detailed trademark information from

UK and EU Registries for trade mark 010989432


WORD MARK: MIG-ESP


LIVE/DEAD INDICATOR: Registered


SERIAL NUMBER: 010989432


FILING DATE: 25/06/2012


REGISTRATION DATE: 20/12/2012


EXPIRY DATE: 25/06/2022


TYPE: Word


TRADEMARK: Individual


INTERNATIONAL CLASS: 1, 17, 19, 2, 5

MIG-ESP – ochranná známka


Základní údaje ochranné známky


Reprodukce/Znění OZ: MIG-ESP


Číslo spisu: 10989432


Třídy výrobků a služeb: 1, 2, 5, 17, 19


Datum podání přihlášky: 25.06.2012


Datum práva přednosti: 04.01.2012


Číslo prioritní přihlášky: 302012000309.5


Stav priority: Přiznaná

Typ priority: Úplná

Země priority: DE

Přihlašovatel/vlastník: MIG Material Innovative Gesellschaft mbH

Zástupce: GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG & SCHNEIDER

 
TOPlist